Prof. Tadeusz Stryjakiewicz

KONTAKT

 • pokój: 150
 • dyżury: poniedziałek 11:00-12:00, piątek 11:00-14:00
 • nr tel.: +48 61 829 61 66
 • e-mail: tadek@amu.edu.pl

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
 • Kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej UAM
 • Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Instytut Wielkopolski”
 • Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Członek Komisji Rektorskich do spraw Współpracy z Gospodarką oraz Strategii Rozwoju Uczelni
 • Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • Redaktor „Quaestiones Geographicae”, Seria Human Geography and Spatial Management

WYKSZTAŁCENIE I PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

 • 1977 - tytuł magistra geografii (specjalność: geografia ekonomiczna), UAM Poznań, praca magisterska pt. Czynniki lokalizacji i struktura przestrzenna przemysłów cukrowniczego, ziemniaczanego i spirytusowego w województwie poznańskim, promotor pracy - prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki
 • 1986 - stopień doktora nauk geograficznych (w zakresie geografii ekonomicznej), UAM Poznań, rozprawa doktorska pt. Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, promotor pracy - prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki
 • 2000 - stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej), UAM Poznań, rozprawa habilitacyjna pt. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • 2006 - tytuł profesora nauk o Ziemi

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • lokalizacja i organizacja przestrzenna działalności gospodarczej
 • procesy globalizacji i transformacji społeczno-gospodarczej oraz ich wpływ na rozwój regionalny i lokalny
 • innowacyjność gospodarki, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie
 • polityka regionalna a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy
 • rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych Europy (projekty ACRE i CREA.RE)
 • „kurczące się” miasta (shrinking cities) i strategie ich regeneracji (projekt COST)
 • współpraca regionalna w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym
 • strategie rozwoju miasta Poznania i województwa wielkopolskiego

PUBLIKACJE

REDAKCJA

 • Stryjakiewicz T. (red.), 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
   
 • Churski P., Stryjakiewicz T. (eds.), 2014. Poznań  – an attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, wyd. CD, Poznań.
   
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., Męczyński M. (eds.), 2012. Creative Class, Creative Industries and Creative Cities. Quaestiones Geographicae 31(4). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 132,
   
 • Churski P., Czyż T., Stryjakiewicz T. (red.), 2008. Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
   
 • Czyż T., Stryjakiewicz T. (red.), 2008. O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, z. 237,

MONOGRAFIE

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 • Stryjakiewicz T., 2014. Changes in Polish Industrial Geography at the Turn of the 21st Century. [In:] Contemporary issues in Polish industrial geography , Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25/2014. Wyd.  Kraków-Warszawa: 7-19.
   
 • Dyba W., Stryjakiewicz T., 2014. Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu – przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli. Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 26/2014. Kraków-Warszawa.

 • Stryjakiewicz T., Ciesiółka P., Jaroszewska E., 2012. Urban Shrinkage and the Post-Socialist Transformation: The Case of Poland. Built Environment, 38 (2): 197-214.

 • Stryjakiewicz T., 2010 - Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 14, Sosnowiec: 52-62.

 • Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010. Creative urban processes in post-communist metropolises: the case of the Poznan metropolitan region. International Journal of Sustainable Development, 13: 69-83.

 • Stryjakiewicz  T., 2010. Conditions of the development of the creative sector in European metropolitan regions. [W:] Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership. Churski P., Ratajczak W. (red.). Studia Regionalia vol. 27, Part I. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, Warszawa: 43-59.

 • Stryjakiewicz  T., 2010. Location factors of the creative and knowledge-intensive industries in European metropolitan regions. Geograficky Casopis, 62,1: 3-19.

 • Stryjakiewicz T., 2009 – Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13: 21-33.

 • Stryjakiewicz T., 2009 – The old and the new in geographical pattern of the Polish transition. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Geographica, 40/ 1: 5-24.

 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2008 – Institutional approach in economic geography and its relevance to regional studies. Quaestiones Geographicae, Series B: Human Geography and Spatial Management, 27B/1: 7-20.

 • Stryjakiewicz T., 2008. Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Czyż T., Stryjakiewicz T. (red.),  Biuletyn KPZK PAN, z. 237, s. 129-145.

 • Stryjakiewicz T., 2007. La nouvelle géographie de la Pologne dans le contexte de la transition économique et sociale et de l'élargissement de l'Union européenne. L'information géographique, 71, s. 100-120.

 • Stryjakiewicz T., 2007. The development of a creative knowledge sector in metropolitan regions: the case of Poznań, Regional development in Central Europe – Cohesion or competitiveness, Europa XXI, 16. Stanisław Leszczycki Institute of Geogarphy and Spatial Organization, PAS, Warszawa.

 • Churski P., Stryjakiewicz T., 2006. New experiences of Polish regional policy in the first years of membership in the European Union, Quaestiones Geographicae, Series B, vol. 25, s. 17-28.

 • Stryjakiewicz T., 2005. Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny. [W:] Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Czyż T., Rogacki H. (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa: s. 38-56.

 • Stryjakiewicz T., 1998. The changing role of border zones in the transforming economies of East-Central Europe: the case of Poland. GeoJournal, vol. 44, no. 3, pp. 202-213.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Rumpel P., Siwek T., Slach O., 2014 - Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne procesu kurczenia się miast. [W:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, T. Stryjakiewicz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-14.
   
 • Stryjakiewicz T., 2014. Kurczenie się miast w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. [W:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, T. Stryjakiewicz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 29-38.

 • Jaroszewska E., Stryjakiewicz T., 2014 - Kurczenie się miast w Polsce. [W:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, T. Stryjakiewicz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 67-78.
 • Stryjakiewicz T., Jaroszewska E. 2014 - Kurczenie się miast jako wyzwanie dla polityki miejskiej. [W:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, T. Stryjakiewicz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 137-140.
   
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2013 – Creative sector: a newly emerging opportunity for local development or a challenge to local governance. [In:] Geography of governance: Dynamics for Local Development, Pradhan P. K., Bucek J., Razin E. (red). International Geographical Union Commission on Geography of Governance, Bratysława: 57-67.
 • Stryjakiewicz T., Gritsai O., Dainov E., Egedy T., 2013 – Addressing the legacy of post-socialist cities in East Central Europe. [In:] Place-making and policies for competitive cities, Musterd S., Kovacs Z. (red). Wiley-Blackwell, Oxford: 77-94.
 • Stryjakiewicz T., 2013 – Proces kurczenia się miast (urban shrinkage) i jego konsekwencje [W:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Gaczek W. M. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 125-135.
   
 • Stryjakiewicz T., Ciesiółka P., Jaroszewska E., 2012 – Urban shrinkage and the post-socialist transformation: the case of Wałbrzych (Poland). [In:] Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics, Martinez-Fernandez C., Kubo N., Noya A., Weyman T (eds.). OECD Centre of Entrepreneurship, Paryż: 79-84.
 • Stryjakiewicz T., 2012 – Związki geografii z historią i ekonomią oraz ich ewolucja. [W:] Związki geografii z innymi naukami, Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.). Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz: 51-58.

 • Kaniecki A., Stryjakiewicz T., Sosiński P., 2012 – Zmiany krajobrazu, zagospodarowania przestrzennego i funkcji Ostrowa Tumskiego. [W:] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R. (red.). Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań: 20-35.

 • Stryjakiewicz T., Tölle A., 2012 – Territoriale Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Grenzraum bei der räumlichen Entwicklungssteuerung und im Umweltschutz. [In:] Zwischen Ökonomie und Ökologie? Raumstruktureller Wandel, Raumplannung und Nutzungskonflikte in Deutschland und Polen, Georg Stöber (ed.). V&R unipress, Göttingen: 109-130.
 • Stryjakiewicz T., 2011 - Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów. [W:] Koncepcje i problemy badawcze w geografii, Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (red.), Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz: 407-419.
 • Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., 2011 - Kurczące się miasta (shrinking cities) i strategie ich rewitalizacji [W:] Współczesne problemy rozwoju miast i regionów, Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 135-148.

 • Stryjakiewicz T., 2011 – Rola geografii w badaniu procesów i struktur społeczno-ekonomicznych w skali globalnej i regionalnej [W:] Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii, Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R. (red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy: 49-59.

 • Stryjakiewicz  T., Burdack J., Egedy T., 2010 – Institutional Change and New Development Paths: Budapst, Leipzig, Poznan, Riga and Sofia. [In:] Making Competitive Cities, Musterd S., Murie A. (red.). Wiley-Blackwell, Oxford: 93-112.

 • Stryjakiewicz T., 2010 – Creative sector and creative class in the contemporary economy and society. [In:] Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации. Российский университет дружбы народов, Издательство, Москва: 367-381.

 • Stryjakiewicz  T., 2010. Ścieżki rozwoju sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych – aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze.  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław: 165-183.

 • Stryjakiewicz T., 2010 -  Przemiany w geografii przemysłu. [W:] Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Zioło Z., Rachwał T. (red.),  Warszawa- Kraków: 30-44.

 • Cunningham-Sabot E., Jaroszewska E., Fol S., Roth S., Stryjakiewicz T., Wiechmann T., 2010 – Processus de decroissance urbaine. [In:] Ville et regions europeennes en decroissance, Baron M., Cunningham-Sabot E., Grasland C., Riviere D., Van Hamme G. (red.). Lavoisier, Paris : 187-212.

 • Stryjakiewicz T., Szkudlarek K., Górny J., 2010 – Stolarstwo i przemysł meblarski. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 106-107.

 • Jaroszewska E., Stryjakiewicz T., 2010 – Nowoczesne  obiekty biurowe. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 114-115.

 • Stryjakiewicz T., Tórz A., Wajda J., 2010 –  Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Boguski Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 116-119.

 • Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K., 2010 – Sektory i miejsca kreatywne. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Boguski Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 120-121.

 • Stryjakiewicz T., 2009 – Creative sector as a factor of regional development. [I:] Road, region, market, Jakobson A. (ed.). Federal Agency for Railroad Transportation, Irkutsk: 104-116.

 • Stryjakiewicz T., Tölle A., 2009 – Cross-border cooperation and governance: The case of the twin cities of Frankfurt-upon-Oder and Słubice. Terra Spectra. Planning studies – Central European Journal of Spatial and Landscape Planning, 1: 19-25.

 • Stryjakiewicz T., 2009 – Factors determining the development of a creative sector in European metropolitan regions. [In:] Geographie kennt keine Grenzen, Köppen B., Molter U., Scherm I. (ed.).  Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG, Chemnitz: 199-215.

 • Stryjakiewicz T., 2009- Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. [W:] Współczesne problemy  przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Jażewicz I. (red). Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. Słupsk: 94-102.

 • Stryjakiewicz T., 2008 - Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia przemysłu. [W:] Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Liszewski S., Łoboda J., Maik W., Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 150-155

 • Stryjakiewicz T., 2008 - Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej. [W:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych  „Europa bez granic – nowe wyzwania – nowa jakość przestrzeni”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Instytut Geografii i Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 11-18.

 • Stryjakiewicz T., 2008. GlaxoSmithKline Regional and local networking in post-communist economy. [In:] International business geography. Case studies of corporate firms, Pellenbarg P.,  Wever E. (ed.), Routledge Taylor and Francis Group, Oxon, p. 260-275.

 • Stryjakiewicz T., 2008. From the Location Quotient to Creative Europe: Professor Kukliński’s Path of Knowledge Creation. [In:] The Individuality of a Scholar and Adancement of Social Science. The Scholarchip of Antoni Kukliński, Gąsior-Niemiec A., Niżnik J. (red.), Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków, s. 149-150.

 • Stryjakiewicz T., 2008., Przestrzenne zróżnicowanie i nowe uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce. [W:] Przestrzeń w polityce gospodarczej, Tarajkowski J., Wojtasiewicz L. (red.), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s.61-78.

 • Stryjakiewicz T., 2008., Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Stryjakiewicz T., Parysek J.J. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2008, s. 105-119.

 • Stryjakiewicz T.,  2007. Accommodating creative knowledge in European metropolitan regions. [In:] The Future of European Regions, Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (red.), Ministry of Regional Development, Warsaw, s. 301-304.

 • Stryjakiewicz T., 2007 - Cross-Border Environmental Co-operation in the Polish-German Border Region. [W:] Ein anderes Europa. Innovation-Anstöße-Tradition in Mittel-und Osteuropa, Schmitz W. (red). Thelem. Universitätsverlag&Buchhandel, Eckhard Richter&Co.OHG, Drezno: 95-102

 • Stryjakiewicz T., 2007. Polska w międzynarodowej przestrzeni politycznej, społecznej i gospodarczej. [W:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Rogacki H. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 27-36.

 • Stryjakiewicz T., 2007. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. [W:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Rogacki H. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 376-384.

 • Stryjakiewicz T., 2007. Konsekwencje globalizacji w skali regionalnej i lokalnej jako przedmiot badań w geografii ekonomicznej. [W:] Geografia a przemiany współczesnego świata, Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 151-163.

 • Stryjakiewicz T., 2007. Orientacja instytucjonalna w geografii ekonomicznej i jej znaczenie w analizie procesów transformacji struktur przestrzennych. [W:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 107-118.

 • Stryjakiewicz T., 2007. The development of a creative knowledge sector in metropolitan regions: the case of Poznań. [In:] Warsaw Regional Forum, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe.

 • Stryjakiewicz T., 2007. Transformacja gospodarki w ujęciu strukturalnym i przestrzennym. [W:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Rogacki H. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 165-185.

 • Stryjakiewicz T., Wajda J., 2006. Funkcjonowanie jednostek sektora badawczo rozwojowego w świetle założeń RIS „Innowacyjna Wielkopolska". [W:] System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.), Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań, s. 85-116.

 • Stryjakiewicz T., Wajda J., 2006. Funkcjonowanie jednostek wspierających innowacje w świetle założeń RIS „Innowacyjna Wielkopolska”. [W:] System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.), Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań, s. 117-161.

 • Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 2006. Grenzüberschreitende Entwicklung und Kooperation im deutsch-polnischen Grenzraum aus polnischer Sicht. Europa Regional. 02, 06, s. 61-71.

 • Gaczek W.M., Stryjakiewicz T., 2006. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju. [W:] System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.), Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań, s. 5-18.

 • Stryjakiewicz T., 2005. Contrasting Experiences with Bussiness Networking in a Transition Economy: The Case of Poland. [In:] Linking Industries Across the World. Processes of Global Networking, Alvstam C. G., Schamp E.W. (ed.), Ashgate, Aldershot: s. 197-219.

 • Stryjakiewicz T., 2005. Contrasting Experiences with Bussiness Networking in a Transition Economy: The Case of Poland. [In:] Linking Industries Across the World. Processes of Global Networking, Alvstam C. G., Schamp E.W. (ed.), Ashgate, Aldershot: s. 197-219.

 • Stryjakiewicz T., 2002. Das polnisch-deutsche Grenzgebiet - eine Herausforderung für den europäischen Integrationsprozess. [In:] G. Stöber (ed.), Polen, Deutschland und die Osterweiterung der EU aus geographischen Perspektiven. Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 104-119.

 • Stryjakiewicz T., 2002. Paths pf industrial transformation in Poland and the role of knowledge-based industries. (In.) R. Hayter, R. Le Heron (eds.), Knowledge, Territory and Industrial Space. Ashgate, Aldershot.

 • Stryjakiewicz T., 2001. Koncepcja usieciowienia w badaniach przestrzenno- ekonomicznych. [W:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 29-39.

 • Stryjakiewicz T., 2000. Implications of globalisation for regions and localities in a economy in transition: the case of Poland. [In:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (eds.), Polish economy in transition: spatial perspectives. Bogucki-Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 2000. Transborder co-opertion and development in the conditions of great socio-economic disparities: the case of the Polish-German border region. [In:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (eds.), Polish economy in transition: spatial perspectives. Bogucki-Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Polski