Prof. Tadeusz Stryjakiewicz

KONTAKT

 • pokój: 150
 • dyżury: wtorek 12:30-14:00, piątek 10:30-13:00
 • nr tel.: +48 61 829 61 66
 • e-mail: tadek@amu.edu.pl

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
 • Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Instytut Wielkopolski”
 • Członek Komisji Rektorskich do spraw Współpracy z Gospodarką oraz Strategii Rozwoju Uczelni
 • Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • Redaktor „Quaestiones Geographicae”, Seria B

WYKSZTAŁCENIE I PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

 • Tytuł magistra geografii (specjalność: geografia ekonomiczna) - 1977 rok, UAM Poznań, Czynniki lokalizacji i struktura przestrzenna przemysłów cukrowniczego, ziemniaczanego i spirytusowo-drożdżowego w województwie poznańskim, promotor pracy - prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki
 • Stopień doktora nauk geograficznych (w zakresie geografii ekonomicznej) - 1986 rok, UAM Poznań, Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, promotor pracy - prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki
 • Stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) - 2000 rok, UAM Poznań, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Tytuł profesora nauk o Ziemi - 2006 rok

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • lokalizacja i organizacja przestrzenna działalności gospodarczej;
 • procesy globalizacji i transformacji społeczno-gospodarczej oraz ich wpływ na rozwój regionalny i lokalny;
 • innowacyjność gospodarki, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie w regionalnych strategiach innowacyjnych;
 • polityka regionalna a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy;
 • rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych Europy (projekt ACRE)
 • „kurczące się” miasta (shrinking cities) i strategie ich regeneracji (projekt COST)
 • współpraca regionalna w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (projekt SEICOP)

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE

 • Jaroszewska E., Stryjakiewicz T. 2009. Lokalizacja obiektów biurowych w Poznaniu. Poznań. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Stryjakiewicz, T., Grzywińska E., Kaczmarek, T., Męczyński, M., Parysek, J.J., Stachowiak, K., 2008. Amsterdam, AmsterdamInstitute for Metropolitan and International Development Studies. Poznań welcomes talents. Understanding the attractiveness of the metropolitan region for creative knowledge workers.
 • Gaczek W., Stryjakiewicz T., 2008. Innowacyjna Wielkopolska. Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce – wyniki badań monitorujących. Poznański Park Naukowo-Technologiczny UAM.
 • Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., 2007.Poznań faces the future. Pathways to creative and knowledge-based regions. AMIDSt (Amsterdam  institute for Metropolitan and International Development Studies), Amsterdam.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 • Stryjakiewicz T., 2008. Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Czyż T., Stryjakiewicz T. (red.),  Biuletyn KPZK PAN, z. 237, s. 129-145.
 • Stryjakiewicz T., 2007. La nouvelle géographie de la Pologne dans le contexte de la transition économique et sociale et de l'élargissement de l'Union européenne. L'information géographique, 71, s. 100-120.
 • Stryjakiewicz T., 2007. The development of a creative knowledge sector in metropolitan regions: the case of Poznań, Regional development in Central Europe – Cohesion or competitiveness, Europa XXI, 16. Stanisław Leszczycki Institute of Geogarphy and Spatial Organization, PAS, Warszawa.
 • Churski P., Stryjakiewicz T., 2006. New experiences of Polish regional policy in the first years of membership in the European Union, Quaestiones Geographicae, Series B, vol. 25, s. 17-28.
 • Stryjakiewicz T., 2005. Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny. [W:] Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Czyż T., Rogacki H. (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa: s. 38-56.
 • Stryjakiewicz T., 1998, The changing role of border zones in the transforming economies of East-Central Europe: the case of Poland. GeoJournal, vol. 44, no. 3, pp. 202-213.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Stryjakiewicz T., 2008. GlaxoSmithKline Regional and local networking in post-communist economy. [W:] International business geography. Case studies of corporate firms, Pellenbarg P.,  Wever E. (red.), Routledge Taylor and Francis Group, Oxon, p. 260-275.
 • Stryjakiewicz T., 2008. From the Location Quotient to Creative Europe: Professor Kukliński’s Path of Knowledge Creation. [W:] The Individuality of a Scholar and Adancement of Social Science. The Scholarchip of Antoni Kukliński, Gąsior-Niemiec A., Niżnik J. (red.), Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków, s. 149-150.
 • Stryjakiewicz T., 2008., Przestrzenne zróżnicowanie i nowe uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce. [W:] Przestrzeń w polityce gospodarczej, Tarajkowski J., Wojtasiewicz L. (red.), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s.61-78.
 • Stryjakiewicz T., 2008., Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Stryjakiewicz T., Parysek J.J. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2008, s. 105-119.
 • Stryjakiewicz T.,  2007. Accommodating creative knowledge in European metropolitan regions. [W:] The Future of European Regions, Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P.(red.), Ministry of Regional Development, Warsaw, s. 301-304.
 • Stryjakiewicz T., 2007. Polska w międzynarodowej przestrzeni politycznej, społecznej i gospodarczej. [W:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Rogacki H. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 27-36.
 • Stryjakiewicz T., 2007. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. [W:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Rogacki H. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 376-384.
 • Stryjakiewicz T., 2007. Konsekwencje globalizacji w skali regionalnej i lokalnej jako przedmiot badań w geografii ekonomicznej. [W:] Geografia a przemiany współczesnego świata, Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 151-163.
 • Stryjakiewicz T., 2007. Orientacja instytucjonalna w geografii ekonomicznej i jej znaczenie w analizie procesów transformacji struktur przestrzennych. [W:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 107-118.
 • Stryjakiewicz T., 2007. The development of a creative knowledge sector in metropolitan regions: the case of Poznań. Warsaw Regional Forum, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe.
 • Stryjakiewicz T., 2007. Transformacja gospodarki w ujęciu strukturalnym i przestrzennym. [W:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Rogacki H. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 165-185.
 • Stryjakiewicz T., Wajda J., 2006. Funkcjonowanie jednostek sektora badawczo rozwojowego w świetle założeń RIS „Innowacyjna Wielkopolska". [W:] System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.), Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań, s. 85-116.
 • Stryjakiewicz T., Wajda J., 2006. Funkcjonowanie jednostek wspierających innowacje w świetle założeń RIS „Innowacyjna Wielkopolska”. [W:] System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.), Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań, s. 117-161.
 • Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 2006. Grenzüberschreitende Entwicklung und Kooperation im deutsch-polnischen Grenzraum aus polnischer Sicht. Europa Regional. 02, 06, s. 61-71.
 • Gaczek W.M., Stryjakiewicz T., 2006. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju. [W:] System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.), Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań, s. 5-18.
 • Stryjakiewicz T., 2005. Contrasting Experiences with Bussiness Networking in a Transition Economy: The Case of Poland. [W:] Linking Industries Across the World. Processes of Global Networking, Alvstam C. G., Schamp E.W. (red.), Ashgate, Aldershot: s. 197-219.
 • Stryjakiewicz T., 2005. Contrasting Experiences with Bussiness Networking in a Transition Economy: The Case of Poland. [W:] Linking Industries Across the World. Processes of Global Networking, Alvstam C. G., Schamp E.W. (red.), Ashgate, Aldershot: s. 197-219.
 • Stryjakiewicz T., 2002, Das polnisch-deutsche Grenzgebiet - eine Herausforderung für den europäischen Integrationsprozess. (w:) G. Stöber (red.), Polen, Deutschland und die Osterweiterung der EU aus geographischen Perspektiven. Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 104-119.
 • Stryjakiewicz T., 2002, Paths pf industrial transformation in Poland and the role of knowledge-based industries. (In.) R. Hayter, R. Le Heron (eds.), Knowledge, Territory and Industrial Space. Ashgate, Aldershot.
 • Stryjakiewicz T., 2001,Koncepcja usieciowienia w badaniach przestrzenno- ekonomicznych. (W:) H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 29-39.
 • Stryjakiewicz T., 2000, Implications of globalisation for regions and localities in a economy in transition: the case of Poland. (In.) J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (eds.), Polish economy in transition: spatial perspectives. Bogucki-Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 2000, Transborder co-opertion and development in the conditions of great socio-economic disparities: the case of the Polish-German border region: (In:) J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (eds.), Polish economy in transition: spatial perspectives. Bogucki-Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

REDAKCJA

 • Churski P., Czyż T., Stryjakiewicz T., 2008 (red.). Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.), 2006. System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., (red.), 2005. Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

PREZENTACJE NA KONFERENCJACH

 

Polski